«ورتل القرآن ترتیلا»

اخبار قرآنی

سیزدهمین دوره از سلسله جلسات ماهیانه ((ندای قرآن)) درمدرسه علوم دینی «بدرالعلوم زاهدان» باتلاوت قاریان برجسته این فن برگزار می گردد.

شرکت شما عزیزان در این محفل معنوی ، باعث رونق جلسات قرآنی وتوسعه فرهنگ دینی در جامعه خواهدبود.

زمان: چهارشنبه متصل پس ازادای نمازعشاء (شب پنجشنبه) 9/11/1387

مکان: زاهدان شهرک جوشکاران خیابان شهید فاضلی 11 مسجد قبا مدرسه دینی بدرالعلوم


 

نوشته شده توسط خالداسدالله در چهارشنبه نهم بهمن ۱۳۸۷ ساعت 20:2 موضوع | لینک ثابت

مراحل یادگیری ومهارت درتلاوت

 

 

استاد قاری ضیاء الرحمن یکی از اساتید حاذق و زحمت کش دار العلوم زاهدان  

مراحل یادگیری ومهارت درتلاوت

 

مراحل یادگیری ومهارت درتلاوت وفن قرائت نیازبه راه وروشی داردکه جزباتلاش وکوشش کارشناسان واهل فن،این راه هموارنگشته وفراگیری احکام این کتاب مبین ممکن نخواهدبود.این مراحل عبارتنداز:
1-روخوانی
2- روانخوانی
3- تجویداصولی وفنی (تئوری واجرایی)
4- آشنایی باترجمه ومفاهیم قرآن
5- مواضع وقف وابتداء
6- آشنایی باصوت ولحن  
7- فراگیری علم القرائات (قرائات عشره)
اگرمواردمذکوردریک شخص یافت شونداودرواقع به فن قرائت دست یافته است ودرصورت فقدان وعدم آشنایی بایکی ازمواردمذکور،دال برضعف علمی قاری قرآن است،اماکسانی که می خواهندتجویدظاهری ویابقول معروف تجویدی که صحت نمازرادربرداشته باشداین نوع تلاوت برهمگان ضروری وبرهرفردمسلمان واجب عینی است.
برای این افراددانستن روخوانی ،مخارج وصفات حروف الزامی است واین ادنی ترین آشنایی باتجویداست.
برنامه ریزی مناسب برای تلاوت داشته باشیدوروزانه یک ساعت معینی رابرای قرآن اختصاص دهیدزیرایک مسلمان بایدباقرآن که هماناکلام وپیام الهی است مأنوس باشد، اگربرای تلاوت فرصت کافی ندارید، اگرباقرآن آشنایی ندارید،اگربرای تلاوت خودرافارغ نمی کنید بدانیدکه درخساره ایدونسبت به قرآن بیگانه .
یک مسلمان بایدباشناسنامه دینی وهویت اسلامی خویش که هماناقرآن است آشنایی داشته باشدوآنرادستورالعمل ومورداجراءزندگیش قراردهدونسبت به آن آگاه باشد.
اگراستادی میسرنیست که شماراآموزش دهدویاشمافرصت نداریدزانوی تلمذبزنید،می توانیدباگوش فرادادن به تلاوت قاریان برجسته جهان اسلام، کیفیت تلاوت خویش راارتقاءدهیدوتجویدقرآن راتقویت نمایید.
اساتیدی که برای تجویدمعرفی می شوندعبارتنداز:
استادمحمودخلیل الحصری
استادمحمدصدیق المنشاوی
استادعبدالباسط و...
بسیاری ازمبتدئین ونوآموزان برای یادگیری تجویدازاساتیدی که بیشترسعی شان اتکاءبرصوت وآوازاست وپایبندتجویدفنی نیستند گوش فرامی دهند امابایددانست که اساس اتقان درتلاوت تجویداست وصوت مرحله بهدی واستعدادخداوندی است.
اگرتجویدکامل باشدوصوت ولحن ضعیف ،درواقع اوقاری قرآن است، امااگرصوت ولحن قوی باشدوتجویدضعیف،اوقاری قرآن نیست.
پس برای همه کسانیکه درپی تلاوت مطلوب هستنددرابتداءبایدتجویدونحوه تلفظ حروف رافرابگرند پس ازآن مرحله صوت ولحن است.
بهترین قاری قرآن کسی است که محسنات وزیباییهای یک استادقرآن راانتخاب وازنکات ضعف آن اجتناب کند زیراکمتراستادقرآنی است که دارای نکات منفی معدودنباشدواین یک قانئن کلی درقوانین دنیاست.
پس یک استادوقاری قرآن ویاکسی که تلاوتش موردپسندجامعه است رانمی توان بطورکل تردیدویااثبات کردوتفاضل دربین همه مشهوداست ،مقوله معروفی است که«خذماصفاک ودع ماکدر» یعنی آنچه به صلاح ونفع تواست بردار وآنچه ناخالص است آنرارهاکن؟
پس پیشنهادمی شود:برای تقویت دربخش ترتیل خوانی قرآن درقسمت تجویدازاساتیدمصری ودرقسمت صوت وآوازازاساتیدخوش صداهمچون دکترایوب، مشاری بن راشد،حذیفی،سعدالغامدی،ابوبکرشاطری و...استفاده کرد.
دربخش تلاوت بصورت تحقیق فقط اساتیدمصری توصیه می شود.
دونکته رادراین زمینه بایدمدنظرداشت1- به تلاوتهای استادموردنظرعلاقه داشته باشید.2- صدای شماباآن سازگاری وقدرت تقلیدداشته باشد. درغیراین دوصورت نتیجه بی حاصل خواهدشد.

 


 

نوشته شده توسط خالداسدالله در چهارشنبه نهم بهمن ۱۳۸۷ ساعت 20:0 موضوع | لینک ثابت

صحابه بهترين امت

صحابه بهترين امت

 

مخاطبين اصلي و مصداق اين آيه، بنابر راي اكثر مفسرين معتبر شيعه و سني, مهاجرين و انصارند, اگر چه ساير امت نيز بر حسب اعمال خود, مي توانند در آن داخل شوند, ((كنتم خير امه)) يعني گزينش و بهتر بودن شما به خاطر اين است كه به هدف عالي و علت غايي از خلقت انسان، كه همانا شناخت و پرستش خداي عالميان است پي برده، و از انديشه هاي محدود و محيط هاي بسته قومي و نژادي بيرون آمده و به جهات و ابعاد اخلاقي و روابط اجتماعي آشنا شديد انتخاب شدند تا در پرتو ايمان و تربيت از سنت خيرالأنام انقلابي به وجود آورند لذا خداوند آنان را بهترين امت خواند، چرا كه آنها به دو فرضيه مهم امر به معروف و نهي از منكر عمل نموده و به جامعه با اين عملشان بالندگي و پويندگي خاص مي بخشد لذا خداوند درباره آنان مي فرمايد:

)كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ) (آل عمران:110)  شما (اي پيروان محمد) بهترين امتي هستند كه به سود انسانها آفريده شده ايد (مادام كه) امر به معروف و نهي از منكر مي نماييد و به خدا ايمان داريد. و اگر اهل كتاب (مثل شما به چنين برنامه و آيين درخشاني) ايمان بياورند براي ايشان بهتر است (از باور و آييني كه بر آنند ولي تنها عده كمي) از آنان با ايمانند و بيشتر ايشان فاسق (و خارج از حدود ايمان و وظايف آن) هستند.


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط خالداسدالله در چهارشنبه نهم بهمن ۱۳۸۷ ساعت 19:32 موضوع | لینک ثابت

نهمین دوره مسابقات سراسری حفظ و قرائت قرآن کریم

 

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar20.sub.ir

نهمین دوره مسابقات سراسری حفظ و قرائت قرآن کریم

ستاد برگزاری مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم در نظر دارد ،نهمین دوره این مسلبقات را در

  سطح کشوردر رشته های حفظ کل ،حفظ  20جزء بزگسالان و حفظ کل ،حفظ 20 جزء و 10

 جزء خرد سالان (افراد زیر شانزده سال ) و قرائت قرآن کریم در هر دو مقطع سنی برگزار

نماید.

شرایط:

1 _ هر شرکت کننده ، فقط حق شرکت در یک رشته را دارد .

2 – حفظ شرکت کنندگان ، در بیست جزء وده جزء پیوسته و متوالی باشد .

3 – معرفی نامه شامل : نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، رشته انتخاب شده و مقطع سنی باشد .

اسامی شرکت کنندگان را حداکثر تا تاریخ 22/12/1387 به آدرس ستاد برگزاری مسابقات

( زاهدان – خیابان خیام – حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان – مکی – دفتر حفظ و تجوید )

توجه :

کسانیکه در مسابقات هشتمین دوره در یکی از رشته های مذکور حایز رتبه اول شده اندتا دو سال

 متوالی حق شرکت در آن رشته را ندارند ، مگر اینکه رشته بالاتری را در حفظ انتخاب نموده

و یا مقطع سنی آنها تغییر کرده باشد.

علاقه مندان می توانند  از طریق فکس دار العلوم زاهدان

2419400-0541 یا با شماره تلفن زیر تماس گرفته و جهت شرکت در مسابقه ثبت نام به عمل آورند

 09159393104  استاد ابو مصطفی سا لار زهی

9-2419396-0541 (داخلی 238 )

زمان آغاز مسابقات : دوشنبه 26/12/1387 ، رأس ساعت 30 : 10 صبح 

مکان : دارالعلوم زاهدان ، مسجدمکی

ستاد برگزاری

مسابقات سراسری حفظ و قرائت قرآن کریم  

 

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar20.sub.ir 


 

نوشته شده توسط خالداسدالله در دوشنبه نهم دی ۱۳۸۷ ساعت 16:27 موضوع | لینک ثابت

استادابو مصطفی سالارزهی

 

 

استادابو مصطفی سالارزهی استاد تجوید و قرائت دار العلوم زاهدان

 

 


 

نوشته شده توسط خالداسدالله در چهارشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۸۷ ساعت 20:39 موضوع | لینک ثابت

زیبائی های قرآن

 زیبائی های قرآن

       جان بي‌جمال جانان ميل جهان ندارد                            هر كس كه اين ندارد حقا كه آن ندارد

 استاد ابو مصطفی سالارزهی استاد تجوید و قرائت دار العلوم زاهدان :

در زمانه‌اي زندگي مي‌كنيم كه هنر لازمه‌ي يك زندگي موفق شده و به ديگر سخن، زبان زمانمان گرديده است. هنرمند واقعي بيانگر و نشان‌دهنده‌ي چيزهايي است كه براي ديگران ناشناخته و پنهان مانده است و راست گفتند كه: «خداوند زيباست و زيبايي‌ها را دوست دارد».

ديدن تابلويي مصور به خورشيد كه در دل دريا غروب مي‌كند، صرف‌نظر از اينكه روزانه انجام مي‌شود ما را سرزنده و شاداب مي‌كند. چنان‌كه شاعر مي‌گويد:
جان بي‌جمال جانان ميل جهان ندارد          هر كس كه اين ندارد حقا كه آن ندارد
هنرمندي نتيجه‌ي ابتكار و خلاقيت است و به اين دو نتوان رسيد مگر اينكه به زيبايي‌هاي هستي بنگريم، بينديشيم، احساس كنيم و متأثر شويم.


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط خالداسدالله در چهارشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۸۷ ساعت 20:24 موضوع | لینک ثابت

دانلود قرآن با فرمت Mp3

 

                                      

موسسه قرآنی غربا

 

                           

                                   دانلود قرآن با فرمت Mp3          

                                            
         استاد  محمد صديق المنشاوي

 


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط خالداسدالله در چهارشنبه بیست و دوم آبان ۱۳۸۷ ساعت 20:3 موضوع | لینک ثابت

استاد شیخ ابو مصطفی استاد دارالعلوم زاهدان با قراء مصری

 

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar20.sub.ir

بسم الله الرحمن الرحیم

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar20.sub.ir

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar20.sub.ir

استاد شیخ ابو مصطفی  استاد دارالعلوم زاهدان با قراء مصری

 


 

نوشته شده توسط خالداسدالله در چهارشنبه بیست و دوم آبان ۱۳۸۷ ساعت 15:34 موضوع | لینک ثابت

آداب باطنی تلاوت قرآن

 

 

بقلم الغربا

آداب باطنی تلاوت قرآن

قرآن به عنوان آخرين وحى الهى كه بر افضل انبيإ الهى نازل شده نور هدايت ابدى براى بشريت و تجلى خداوند در كلامش بود. قرآن شاهد زنده بر نبوت رسول اكرم(ص) و گرامى ترين برهان بر حقانيت اوست، زيرا دليلى دائمى و حجتى همگانى به شمار مى‏آيد كه تمامى ابعاد و جوانب آن نشان از دانش نامتناهى ربانى دارد و هيچ كس را ياراى آن نبوده و نخواهد بود كه مانند اين كتاب را از پيش خود بياورد.

از جمله عواملى كه قرآن را در دل ها و مصاحف حفظ مى كند، تلاوت و مداومت در مطالعه آن است. تلاوت قرآن نيز مانند هر عمل مستحب ديگر داراى آدابى است كه خود بر دو نوعند: ظاهرى و باطنى. از اين دو قسم آداب باطنى تلاوت قرآن از اهميت بيشترى برخوردار است كه در هنگام تلاوت قرآن بايستى مد نظر قرار گيرد. براى تلاوت قرآن ده ادب باطنى است كه به ترتيب در پى مى‏آيد.


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط خالداسدالله در چهارشنبه بیست و دوم آبان ۱۳۸۷ ساعت 15:24 موضوع | لینک ثابت

دانلود قرآن کریم به زبان انگلیسی

غربا

قرآن کريم به زبان انگليسي(English Qur`an). بصورت کامل و اسکن شده از روي کتاب.


[بخش نخست.  Page:98 , 6.58 MB]   [بخش دوم. Page:70 , 4.68 MB]


[بخش سوم. Page:84 , 5.38 MB]     [بخش چهارم. Page:80 , 4.65 MB]


[بخش پنجم.  Page:85 , 5.11 MB]    [بخش ششم. Page:87 , 5.19 MB]


[بخش هفتم. Page:85 , 4.78 MB]     [بخش هشتم. Page:80 , 3.12 MB]  

نوشته شده توسط خالداسدالله در چهارشنبه بیست و دوم آبان ۱۳۸۷ ساعت 15:18 موضوع | لینک ثابت